Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era asigurat sau pensionar din sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor și în situația în care, la data decesului, susținătorul nu îndeplinea condițiile prevăzute mai sus, dar a realizat perioada minimă de contribuţie de 10 ani în sistemul propriu.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

  • a) până la vârsta de 18 ani;
  • b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 ani;
  • c) pe toată durata încadrării în grad de invaliditate, respectiv în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, după caz, dacă acestea s-au ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Procedura de încadrare în grad de invaliditate, respectiv în grad de handicap, revizuirea medicală și contestarea deciziei medicale asupra capacității de muncă, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap se efectuează conform reglementărilor legale în domeniu, fiind valabile inclusiv în sistemul propriu.

După fiecare revizuire medicală, pensionarul prevăzut la lit. c) are obligaţia să transmită Casei de pensii un exemplar al noii decizii medicale asupra capacităţii de muncă, respectiv al noului certificat de încadrare în grad de handicap, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare celei în care a avut loc revizuirea.

Nerespectarea obligaţiei atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 65 de ani, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, în raport de:

  • a) pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, în funcție de perioada de contribuție la sistemul propriu;
  • b) pensia de invaliditate în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în procent de 60% din pensia susţinătorului, indiferent de numărul urmaşilor îndreptăţiţi la pensie.

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte, în situația în care susținătorii decedați îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru acordarea pensiei de urmaş.

În cazul modificării numărului de urmaşi, Casa de pensii va emite, din oficiu sau la cerere, o nouă decizie, care va cuprinde numărul urmașilor îndreptățiți la pensie, cu menținerea cuantumului pensiei de urmaș aflată în plată.

În situația copiilor urmași care au împlinit vârsta de 18 ani, dovada continuării studiilor se transmite Casei de pensii până la sfârșitul lunii în care aceștia au împlinit vârsta de 18 ani.

În situația copiilor urmași aflati in continuarea studiilor, dovada continuării studiilor se transmite Casei de pensii până la data de 30 octombrie a anului în curs.

Copiii și soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie din sistemul propriu şi care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea pensiei de urmaş din același sistem pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

În cazul opțiunii, pensia se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii la Casa de pensii.