Asiguraţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncă şi sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, au dreptul la pensie de invaliditate, dacă, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, sunt notari publici.

Pierderea capacităţii de muncă se dovedeşte prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale în vederea înscrierii la pensie de invaliditate din sistemul public, în conformitate cu reglementările legale în vigoare în acest sistem.

Procedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicală și contestarea deciziei medicale asupra capacității de muncă se efectuează conform reglementărilor legale în vigoare în sistemul public de pensii, fiind valabile inclusiv în sistemul propriu.

Deciziile medicale de încadrare în grad de invaliditate pot fi supuse controlului Casei de pensii, prin control medical de specialitate efectuat de medici specialiști din cadrul Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, pe bază de protocol de colaborare.

Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix.

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea venitului minim asigurat, reglementat de Regulament.

În situația în care pensionarul încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizația de însoțitor se acordă de ultimul sistem în care acesta a fost asigurat, respectiv de către sistemul în care acesta a realizat perioada de contribuție cea mai mare, în situația în care, la data pensionării, era asigurat simultan în mai multe sisteme de asigurări sociale.

La trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă, indemnizația pentru însoțitor se menține.

La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între perioada completă de contribuție prevăzută în Regulament şi perioada de contribuție realizată de asigurat până la data acordării pensiei de invaliditate.

Stagiul potenţial, determinat în ani, luni și zile, rezultat, nu poate fi mai mare decât perioada de contribuție pe care asiguratul ar fi putut-o realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Pentru stagiul potenţial acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

  • a) 0,50 puncte pentru gradul I de invaliditate;
  • b) 0,30 puncte pentru gradul II de invaliditate.

În situația în care pensionarul are perioade de cotizare și în alte sisteme de asigurări sociale și pensii, stagiul potențial va fi acordat de către sistemul în care acesta a realizat perioada de contribuție cea mai mare.

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul de pensii publice.

După fiecare revizuire medicală, pensionarul de invaliditate are obligaţia să transmită Casei de pensii un exemplar al noii decizii medicale asupra capacităţii de muncă, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare celei în care a avut loc revizuirea.

Nerespectarea obligaţiei atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.

La schimbarea gradului de invaliditate, stagiul potenţial acordat la înscrierea iniţială se menţine, iar eventualele perioade de contribuție, precum şi perioadele asimilate prevăzute în Regulament, realizate după pensionare, nu se valorifică.

Începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare, pensionarilor de invaliditate li se stabilește din oficiu pensia pentru limită de vârstă, acordându-se cuantumul pensiei cel mai avantajos.

În situația în care nu îndeplinesc condiția privind perioada minimă de contribuție necesară în vederea stabilirii pensiei pentru limită de vârstă, pensionarii de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sunt trecuți din oficiu în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă, cu menținerea cuantumului aferent pensiei de invaliditate.