În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, care poate fi, după caz:

a) soţul supravieţuitor;
b) copilul;
c) părintele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Ajutorul de deces se acordă în cazul persoanelor care, la data decesului, aveau calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului propriu, indiferent de perioada de contribuție realizată.

Ajutorul de deces se acordă şi la decesul persoanei care a beneficiat de ajutor financiar pentru retragerea din profesie în cadrul sistemului propriu.

Ajutorul de deces se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe bază de acte justificative, în termenul general de prescripţie, calculat de la data decesului.

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens.

Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat de către aceasta prin procură autentică.

Cuantumul ajutorului de deces este egal cu 6 venituri minime asigurate din cadrul sistemului propriu.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, în cazul asiguraților aflați în activitate la data de 01 ianuarie 2013 și care au împlinit vârsta de cel puțin 70 de ani pîmă la data de 31 decembrie 2014, cuantumul ajutorului de deces este egal cu un venit minim asigurat în cadrul sistemului propriu.

Ajutorul de deces se acordă numai în situaţia în care contribuţiile asiguratului şi eventualele accesorii datorate până la data decesului sunt achitate la zi.