Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, organizează concurs în vederea ocupării postului de expert jurist cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu un program de 8h/zi, 5 zile/săptămână, în cadrul Direcției Juridice, Contencios, Comunicare și Resurse Umane.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

• studii superioare juridice absolvite cu diploma de licență;
• vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
• experiența în domeniul pensiilor publice sau al resurselor umane constituie un avantaj;
• cunoștințe operare PC și pachet MS Office, nivel bun;
• capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
• capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
• excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;
• flexibilitate, perseverență, atenție la detalii, minuțios;
• responsabilitate, comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Descrierea generală a responsabilităților:

• avizează pentru legalitate hotărârile, dispozițiile și dispozițiile interne, precum și protocoalele, convențiile, contractele și alte acte emise de Casa de pensii sau la care Casa de pensii este parte;
• întocmește puncte de vedere din domeniul său de competență, cu privire la aplicarea legislației în domeniu, precum și la executarea hotărârilor judecătorești;
• acordă consultanță juridică asiguraților și beneficiarilor sistemului propriu, în vederea aplicării unitare a legislației în domeniul asigurărilor sociale ale notarilor publici din România;
• ține evidența contestațiilor împotriva deciziilor emise, și întocmește documentația tehnică, necesară examinării și soluționării contestațiilor de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
• reprezintă interesele Casei de pensii în toate litigiile în care aceasta figurează ca parte, indiferent de natura cauzei, a gradului instanței de judecată și a fazelor procesuale, pe baza delegației de reprezentare dată de directorul general;
• întocmește toate documentațiile necesare formulării cererilor în justiție, a apărărilor prevăzute de lege, a concluziilor scrise necesare și a căilor legale de atac, în fiecare cauză în parte;
• asigură, reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor de judecată, indiferent de rangul acestora, la toate termenele de judecată, în toate fazele procesuale, respectând întocmai procedura de soluționare a litigiilor în care Casa de pensii este parte și utilizând toate căile legale de atac;
• ține evidența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care Casa de pensii este parte, pe faze procesuale, până la finalizarea acestora;
• urmărește soluționarea scrisorilor, reclamațiilor, petițiilor și sesizărilor adresate direct, prin intermediul Uniunii sau a altor instituții, în legătură cu atribuțiile Casei de pensii;
• elaborează propuneri de proiecte de acte normative, studii și analize, propuneri de instrucțiuni și note tehnice, etc. în domeniul asigurărilor sociale ale notarilor publici din România, în colaborare cu compartimentele funcționale;
• fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții interne ale directorului general privind activitățile desfășurate în cadrul compartimentului.

Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul dumneavoastră pe adresa de e-mail office@pensiinotari.ro urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate în vederea înscrierii și participării la concurs.

Bibliografie

 • Legea nr. 39 din 2 aprilie 2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
 • Legea nr. 36 din 12 mai 1995 – Legea notarilor publici și a activității notariale, republicată: Capitolul III “Organizarea activității notarilor publici”- Secțiunea a 6-a “Camera Notarilor Publici” și Secțiunea a 7-a “Uniunea Națională a Notarilor Publici”;
 • Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 61 din 29 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2020;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 62 din 29 septembrie 2020 (www.pensiinotari.ro/despre noi/reglementare/ROF);
 • Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II “Contractul individual de muncă” și Titlul III „Timpul de muncă și timpul de odihnă”;
 • Codul civil adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicat, cu modificările ulterioare
  • Contractul (Cartea a V-a “Despre obligații”, Titlul II “Izvoarele obligațiilor”, Capitolul I);
  • Contractul de vânzare, (Cartea a V-a “Despre obligații”: Titlul IX “Diferite contracte speciale”, Capitolul. I);
  • Contractul de furnizare, (Cartea a V-a “Despre obligații”: Titlul IX “Diferite contracte speciale”, Capitolul III);
  • Contractul de locațiune (Cartea a V-a “Despre obligații”: Titlul IX “Diferite contracte speciale”, Capitolul V);
  • Contractul de asigurare (Cartea a V-a “Despre obligații”: Titlul IX “Diferite contracte speciale”, Capitolul XVI);
  • Despre prescripția extinctiva, decădere si calculul termenelor (Cartea a VI-a);
  • Cambia, biletul la ordin si cecul (Cartea a VII-a “Dispoziții de drept internațional privat” Titlul II “Conflicte de legi” Capitolul VII”.
 • Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, republicat cu modificările ulterioare:
  • Procedura în fața primei instanțe (Cartea a II-a “Procedura contencioasă”, Titlul I);
  • Căile de atac (Cartea a II-a “Procedura contencioasă”, Titlul II).

 

Tipărește