Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, organizează concurs în vederea ocupării postului de expert jurist, în cadrul Direcției Colectare Contribuții, Stabiliri și Plăți Prestații cu contract individual de muncă pe durată determinată până la data de 21 martie 2023, cu un program de 8h/zi, 5 zile/săptămână.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

• studii superioare juridice absolvite cu diploma de licență;
• vechime în specialitatea studiilor de minim 2 ani;
• experiența în domeniul pensiilor publice sau al resurselor umane constituie un avantaj;
• cunoștințe operare PC și pachet MS Office, nivel bun;
• capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
• capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
• excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;
• flexibilitate, perseverență, atenție la detalii, minuțios;
• responsabilitate, comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Descrierea generală a responsabilităților:

• desfășoară activitatea de colectare contribuții, aferentă obligațiilor de plată ale asiguraților;
• ține evidența contribuabililor și a obligațiilor de plată lunare ale acestora;
• desfășoară activitatea de urmărire a încasării contribuțiilor, a respectării termenelor de plată, precum și activitatea de calcul a dobânzilor și penalităților de întârziere și înregistrarea corectă a acestora;
• înregistrează datele din declarațiile individuale de asigurare și comunicările de modificare a declarației de asigurare;
• comunică asiguraților, în scris, în termenele stabilite, orice modificare intervenită în reglementările sistemului propriu privind nivelul contribuțiilor, al venitului asigurat, precum și orice alte elemente privind obligațiile de plată ale participanților la sistemul propriu;
• verifică corectitudinea completării declarațiilor individuale de asigurare, precum și a ordinelor de plată, depuse de către contribuabili și solicită acestora rectificarea declarației individuale de asigurare, a ordinelor de plată, precum și a celorlalte documente depuse, în cazul în care acestea sunt incomplete sau eronat întocmite;
• preia și prelucrează, permanent, datele primite pe suport de hârtie/electronic de la băncile cu care Casa de pensii a încheiat convenție de colaborare, privind ordinele de plată a contribuțiilor;
• emite decizii de stabilire a debitelor provenite din neplata obligațiilor la sistemul propriu;
• întocmește documentațiile necesare reflectării în contabilitate a debitelor stabilite, aferente fiecărui debitor și colaborează cu celelalte compartimente la recuperarea acestora;
• ține evidența sumelor de restituit în cazul sumelor plătite în plus în contul bugetului sistemului propriu.

Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul dumneavoastră pe adresa de e-mail office@pensiinotari.ro urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate în vederea înscrierii și participării la concurs.

Bibliografie

• Legea nr. 39 din 2 aprilie 2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
• Legea nr. 36 din 12 mai 1995 – Legea notarilor publici și a activității notariale, republicată: Capitolul III “Organizarea activității notarilor publici”- Secțiunea a 6-a “Camera Notarilor Publici” și Secțiunea a 7-a “Uniunea Națională a Notarilor Publici”;
• Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 61 din 29 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2020;
• Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 62 din 29 septembrie 2020 (www.pensiinotari.ro/despre noi/reglementare/ROF);
• Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II “Contractul individual de muncă” și Titlul III „Timpul de muncă și timpul de odihnă”;

 

 

Tipărește