Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, organizează concurs în vederea ocupării postului de economist cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu un program de 8h/zi, 5 zile/săptămână, în cadrul Direcției Colectare Contribuții, Stabiliri și Plăți Prestații.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

• studii superioare economice absolvite cu diploma de licență;
• vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
• cunoștințe operare PC și pachet MS Office, nivel bun;
• experiența în domeniul pensiilor publice constituie un avantaj;
• capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
• capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
• excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;
• flexibilitate, perseverență, atenție la detalii, minuțios,;
• responsabilitate, comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Descrierea generală a responsabilităților:

• administrează și gestionează baza de date a beneficiarilor de prestații de asigurări sociale acordate de către Casa de pensii;
• actualizează drepturile de pensie a beneficiarilor sistemului propriu de pensii;
• întocmește listele cu beneficiarii pensiilor și ajutoarelor financiare acordate de Casa de pensii și le transmite către Direcția Economică, Financiară și Execuție Bugetară;
• întocmește și actualizează fișe nominale de evidență a drepturilor de asigurări sociale plătite prin Casa de pensii;
• întocmește evidența beneficiarilor pe instituții financiar-bancare plătitoare;
• ține evidența cererilor pensionarilor care solicită plata drepturilor în cont de card sau cont curent la alte instituții financiar-bancare cu care Casa de pensii a încheiat convenții;
• centralizează si transmite Direcției Economice, Financiare și Execuție Bugetară, datele referitoare la beneficiarii pensiilor și ajutoarelor financiare acordate de Casa de pensii,;
• întocmește situații privind volumul plăților efectuate cu titlu de prestații de asigurări sociale;
• întocmește documentația privind sumele reprezentând contribuții și taxe calculate, reținute și virate potrivit legii asupra prestațiilor de asigurări sociale achitate;
• întocmește deciziile de recuperare a prejudiciilor constatate prin plata nedatorată a unor sume cu titlu de prestații de asigurări sociale și urmărește recuperarea acestora.

Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul dumneavoastră pe adresa de e-mail office@pensiinotari.ro urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate în vederea înscrierii și participării la concurs.

Bibliografie

• Legea nr. 39 din 2 aprilie 2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
• Legea nr. 36 din 12 mai 1995 – Legea notarilor publici și a activității notariale republicată, Capitolul III “Organizarea activității notarilor publici”- Secțiunea a 6-a “Camera Notarilor Publici” și Secțiunea a 7-a “Uniunea Națională a Notarilor Publici”;
• Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 61 din 29 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2020;
• Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Pensii a Notarilor Publici din România aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 62 din 29 septembrie 2020 (www.pensiinotari.ro/despre noi/reglementare/ROF);
• Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare -Titlul IV “Impozitul pe venit” și Titlul V “Contribuții sociale obligatorii”.

 

 

 

Tipărește