În sistemul propriu de pensii al notarilor publici, asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii şi dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, în condiţiile Legii, Statutului şi ale Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de pensii.

Astfel, la dobândirea calității de notar public, asigurații, noii notari publici, trebuie să parcurgă următorii pași procedurali pentru a fi luați în evidența Casei de pensii:

  • Atribuirea codului personal de asigurări sociale;

 Întrucât evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată ale acestora, a contribuţiilor lunare achitate pe întreaga perioadă de contribuţie, precum şi a prestaţiilor de asigurări sociale acordate, se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale (CPas), la numirea în funcție a notarilor publici Casa de pensie atribuie fiecăruia în parte un cod personal de asigurări sociale.

Codul atribuit de Casa de pensii se comunică personal notarului public pe suport de hârtie, la prezentarea acestuia la sediul Casei de pensii sau în format electronic la o adresă de e-mail indicată telefonic de către notarul public.

  • Depunerea Declarației individuale de asigurare;

 În vederea comunicării opțiunii privind venitul lunar asigurat, notarii publici numiți în funcție au obligația să depună Declaraţia individuală de asigurare.

Termenul de depunere a Declaraţiei individuale de asigurare la Casa de pensii este de 45 de zile de la data numirii în funcție.

Asiguraţii care depun declaraţiile individuale de asigurare în termen de 45 zile, se consideră asiguraţi de drept la venitul lunar asigurat pentru care au optat în declaraţia individuală de asigurare.

Asiguraţii care nu depun declaraţiile individuale de asigurare, se consideră asiguraţi de drept la venitul minim asigurat.

Depunerea Declarației individuale de asigurare peste termenul de 45 de zile de la data numirii în funcție, prin care se optează pentru un alt venit lunar asigurat decât venitul minim asigurat, produce efecte începând cu data de întâi ianuarie a anului următor.

Modelul Declaraţiei individuale de asigurare este prevăzut aici.

Asigurații pot opta, prin Declarația individuală de asigurare, pentru unul dintre veniturile lunare asigurate prevăzute în tabelul de mai jos.

După atribuirea codului personal de asigurări sociale și depunerea Declarației de asigurare, notarii publici primesc și informații cu privire la termenul de plată a contribuției individuale lunare și la modalitățile de plată a acesteia, precum și acces la contul personal în portal.


INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A DECLARAȚIEI INDIVIDUALE DE ASIGURARE

Secţiunea nr. 1 – se completează numele şi prenumele asiguratului, astfel cum acestea figurează în actul de identitate (buletin sau carte de identitate). Orice modificare ulterioară a numelui sau prenumelui este necesar a fi comunicată Casei de pensii în termen de 15 zile lucrătoare de la modificare.

Secţiunea nr. 2  – se completează codul personal de asigurări sociale – Cpas – generat de Casa de Pensii a Notarilor Publici din România și comunicat asiguratului prin adresă. Cpas se va înscrie pe orice solicitare adresată Casei de pensii.

Secţiunea nr. 3 – se bifează și se completează adresa completă pentru care notarul public a optat să primească pe viitor corespondenţa din partea Casei de pensii. În situația în care sunt completate ambele adrese și/sau nu se bifează niciuna dintre acestea, corespondența se va transmite la sediul biroului notarial la care notarul public își desfășoară activitatea. Orice modificare ulterioară a adresei de corespondență este necesar a fi comunicată Casei de pensii în termen de 15 zile lucrătoare de la modificare.

Secţiunea nr. 4  – se completează seria şi numărul actului de identitate.

Secţiunea nr. 5 – se completează venitul lunar asigurat pentru care asiguratul a optat conform Statutului și Regulamentului.

Asigurații pot opta, prin Declarația individuală de asigurare, pentru unul dintre următoarele venituri lunare asigurate:

Venitul lunar asigurat Contribuția individuală lunară corespunzătoare
1.500 lei Venitul asigurat minim    300 lei Contribuția lunară minimă
3.000 lei    600 lei
4.500 lei    900 lei
6.000 lei 1.200 lei
7.500 lei 1.500 lei

Atenție, nu se poate opta pentru un alt venit în afara veniturilor înscrise în tabelul de mai sus.

În vederea comunicării opțiunii privind venitul lunar asigurat, asigurații au obligația să depună Declaraţia individuală de asigurare în termen de 45 de zile de la data numirii în funcția de notar public.

Asiguraţii care depun declaraţiile individuale de asigurare în termenul prevăzut mai sus, se consideră asiguraţi la venitul lunar pentru care au optat în Declaraţia individuală de asigurare, cu respectarea nivelurilor de venit prevăzute în tabelul de mai sus, de la data numirii în funcție.

Asiguraţii care nu depun declaraţiile individuale de asigurare în termenul de mai sus, se consideră asiguraţi de drept la venitul minim asigurat, respectiv la 1.500 lei, căruia îi corespunde o contribuție individuală lunară de 300 lei, de la data numirii în funcție.

Depunerea declarației individuale de asigurare peste termenul de 45 de zile prevăzut mai sus, prin care asiguratul optează la un alt venit lunar decât venitul minim asigurat prevăzut de Regulament, va produce efecte începând cu data de întâi ianuarie a anului următor.

Venitul lunar asigurat ales poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, anual, în luna decembrie, prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei.

Modificarea venitului lunar asigurat produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înregistrării comunicării de modificare a declaraţiei la Casa de pensii. Modelul comunicării de modificare a declaraţiei individuale de asigurare este prevăzut aici.

Secţiunea nr. 7 – termenul de plată a contribuţiilor individuale lunare – până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Vă precizăm că plata contribuției peste termenul scadent generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Vă rugăm să aveți în vedere că sumele cheltuite cu titlu de contribuții la sistemul propriu de pensii – ca și cele cu contribuțiile obligatorii de asigurări sociale către sistemul public de pensii – sunt cheltuieli deductibile.

Declarația individuală de asigurare se completează, se semnează, se ștampilează și se transmite prin poștă sau se depune la Casa de Pensii a Notarilor Publici din România.