Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, organizează concurs în vederea ocupării postului de economist cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu un program de 8h/zi, 5 zile/săptămână, în cadrul Direcției Economice, Financiară și Execuție Bugetară.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

• studii superioare economice absolvite cu diploma de licență;
• vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
• cunoștințe operare PC și pachet MS Office, nivel bun;
• capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
• capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
• excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;
• flexibilitate, perseverență, atenție la detalii, minuțios;
• responsabilitate, comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Descrierea generală a responsabilităților:

• ține evidența și contabilitatea sintetică și analitică a conturilor de venituri și cheltuieli, clienților, furnizorilor, debitorilor și creditorilor, disponibilităților bănești;
• verifică documentele justificative primite și întocmește notele contabile pentru toate operațiunile economico-financiare;
• ține evidența analitică a veniturilor din contribuții și din alte surse;
• ține evidența sintetică și analitică a imobilizărilor corporale și necorporale, a gestiunilor de materiale și obiecte de inventar în magazie și în folosință, a gestiunilor bănești, precum și a altor valori;
• efectuează plățile către furnizorii de produse și prestatorii de servicii și lucrări;
• întocmește documentațiile de plată a salariilor și a altor drepturi de natură salarială și efectuează plata acestora;
• întocmește și depune, lunar, declarațiile privind obligațiile de plată ale angajatorului și angajatului conform prevederilor legale;
• asigură legătura permanentă cu instituțiile financiar-bancare;
• asigură verificarea deconturilor de deplasări interne și externe, precum și a deconturilor de protocol, de achiziții de produse și servicii și ordonanțarea la plată a diferențelor calculate comparativ cu avansurile acordate, pe baza referatelor de necesitate aprobate de conducerea instituției
• organizează inventarierea patrimoniului instituției;
• întocmește programul anual de investiții și achiziții;
• urmărește modul de derulare a contractelor de achiziții.

Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul dumneavoastră pe adresa de e-mail office@pensiinotari.ro urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate în vederea înscrierii și participării la concurs.

Important – Depunerea CV-urilor se face până la data de 31 mai 2022.

Bibliografie

• Legea nr. 39 din 2 aprilie 2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
• Legea nr. 36 din 12 mai 1995 – Legea notarilor publici și a activității notariale republicată, Capitolul III “Organizarea activității notarilor publici”- Secțiunea a 6-a “Camera Notarilor Publici” și Secțiunea a 7-a “Uniunea Națională a Notarilor Publici”;
• Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 61 din 29 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2020;
• Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Pensii a Notarilor Publici din România aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 62 din 29 septembrie 2020 (www.pensiinotari.ro/despre noi/reglementare/ROF);
• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul III „Timpul de muncă și timpul de odihnă” și Titlul IV “Salarizarea”;
• Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: Titlul IV “Impozitul pe venit” și Titlul V “Contribuții sociale obligatorii”;
• Decretul Consiliului de Stat nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
• Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată cu modificările ulterioare;
• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634 din 04 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861 din 09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28 din 25.03.1999, privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, republicată aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004.