Casa de Pensii a Notarilor Publici din România Fondată în anul 2013 Casa de Pensii a Notarilor Publici din România Fondată în anul 2013 Casa de Pensii a Notarilor Publici din România Fondată în anul 2013

Despre noi

Casa de Pensii a Notarilor Publici din România este instituţie autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget şi organe de conducere proprii, care funcţionează sub autoritatea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Casa de Pensii a Notarilor Publici din România s-a înfiinţat în temeiul legii începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Misiune

Casa de pensii are drept scop îndeplinirea misiunii sociale de asigurare a solidarităţii sociale între notarii publici din România, prin colectarea de contribuţii şi acordarea de prestaţii...

Citește mai mult!

Obiective

Casa de pensii are ca obiective administrarea şi gestionarea sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, în vederea asigurării protecţiei...

Citește mai mult!

Principii de funcționare

Sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

Citește mai mult!

Dr. Viorel Dumitru Mănescu
Stimați confrați,

Vă invit să participați, alături de mine, la un scurt exercițiu de imaginație. Vă propun să privim în viitor, să „ardem” etapele intermediare ale parcursului profesional individual, proiectându-ne cu ochii minții la final de carieră. Cum preferați, dragi colegi, să vă regăsiți la hotarul care separă timpul semănatului de cel al culesului roadelor activității de-o viață în profesia nobilă și grea de notar public?
Singuri? Fiecare cu șansa, sau neșansa lui financiară - pentru că oricât de optimiști am fi, suntem, totodată, realiști și știm că viitorul este un timp probabil al omenirii și, ca orice probabilitate, nu ne oferă certitudini, ci doar scenarii și nesiguranță.
... sau împreună, așa cum am fost în toată viața noastră profesională activă, ca membri ai celui mai solidar corp al profesiilor liberale? Uniți nu doar prin tradiția și valorile comune pe care le împărtășim ca prestatori ai unui serviciu de interes public, de importanță vitală pentru societate...

Citește mai mult!

Dr. Viorel Dumitru Mănescu

Notar public, Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Cine suntemCasa de Pensii a Notarilor Publici din România

Sunt asiguraţi obligatoriu prin efectul legii toţi notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile Statutului şi ale regulamentelor proprii.

Notarii publici suspendați din funcție în condițiile legii sunt scutiți din oficiu de la plata contribuțiilor, pe perioada suspendării din funcție.

Notarii publici care nu realizează venituri din activitatea notarială pot fi scutiți, la cerere, de la plata contribuţiilor.

Pe perioada suspendării din funcție în condițiile legii, notarii publici își pot păstra calitatea de asigurați ai sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, la cerere.

Sunt asigurați obligatoriu, prin efectul legii, și notarii publici care își continuă activitatea după împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul propriu.

În sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, asigurații au obligația să plătească contribuții și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, ale Statutului, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de pensii.

 

 

 

 

În sistemul propriu de pensii al notarilor publici din România sunt contribuabili notarii publici în funcție, membri ai Uniunii.

În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii sau decesului.

Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii şi ajutoare financiare, în condițiile prevăzute de Statut și de Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de pensii.

Cuantumul pensiilor şi al ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se stabileşte proporţional cu perioada de contribuţie şi nivelul contribuţiilor plătite de asigurat.

În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională.

 

În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru notarii publici din România, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:

 • pensia pentru limită de vârstă;
 • pensia anticipată;
 • pensia de invaliditate;
 • pensia de urmaş.

 

 

În cadrul sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de ajutoare financiare:

 • ajutor financiar pentru retragerea din profesie;
 • ajutor de deces.

Pensie pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se acordă pe baza următoarelor documente: 

 • a) cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă;
 • b) act de identitate al asiguratului (original şi copie / copie legalizată*);
 • c) datele contului bancar deschis pe numele titularului, în care se va vira pensia (extras de cont);
 • d) acte care dovedesc perioada studiilor superioare juridice, după caz (original şi copie / copie legalizată*);
 • e) acte doveditoare privind asigurații ce au beneficiat de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, pe o durată de cel puțin 30 de zile consecutiv, începând cu data de 1 iulie 2013, respectiv concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, începând cu data de 1 iulie 2013;**
 • f) procura specială însoțită de actul de identitate al mandatarului desemnat (original şi copie), după caz;
 • g) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • h) adeverința privind vechimea în profesia de notar public realizată până la data de 01.01.2013, emisă de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, conform art. 81 din Legea nr. 39/2020, după caz;
 • i) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă în sistemul propriu (original şi copie / copie legalizată*).

 

Pensie de invaliditate

Pensia de invaliditate se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate;
 • b) act de identitate al asiguratului (original şi copie / copie legalizată*);
 • c) extras de cont;
 • d) decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate;
 • e) acte care dovedesc perioada studiilor superioare juridice, după caz (original şi copie / copie legalizată*);
 • f) decizie de acordare a pensiei de invaliditate în alte sisteme de asigurări sociale, după caz;
 • g) acte doveditoare privind concediu medical, concediu pentru creșterea copilului, după caz;
 • h) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Pensie de urmaș

Pensia de urmaș se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere pentru acordarea pensiei de urmaș;
 • b) actele de stare civilă ale titularului dreptului la pensie, respectiv buletinul/cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (original şi copie / copie legalizată*);
 • c) certificatul de deces (original şi copie / copie legalizată*);
 • d) extras de cont;
 • e) decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz (în cazul urmașilor copii încadrați medical);
 • f) adeverință de studii, în original (în cazul elevilor sau studenților cu vârsta între 18-26 ani);
 • g) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Ajutor financiar pentru retragerea din profesie

Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere pentru acordarea ajutorului financiar pentru retragerea din profesie;
 • b) act de identitate al asiguratului (original şi copie / copie legalizată*);
 • c) extras de cont;
 • d) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Ajutor financiar pentru retragerea din profesie, la încetarea calității de notar public prin deces

 Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie, la încetarea calității de notar public prin deces se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere pentru acordarea ajutorului financiar pentru retragerea din profesie, la încetarea calității de notar public prin deces;
 • b) act de identitate al solicitantului (original şi copie / copie legalizată*);
 • c) certificat de deces (original şi copie / copie legalizată*);
 • d) actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie / copie legalizată*);
 • e) declarație pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că asiguratul nu era căsătorit la data decesului, în situația în care solicitantul este copilul sau unul dintre părinții asiguratului, după caz;
 • f) extras de cont;
 • g) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Ajutor de deces

Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • b) act de identitate al solicitantului (original şi copie / copie legalizată*);
 • c) certificat de deces (original şi copie / copie legalizată*);
 • d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie / copie legalizată*);
 • e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces sau declarație pe propria răspundere autentificată, după caz, în cazul oricărei alte persoane care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;
 • f) extras de cont;
 • g) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

NOTE:
*) Cererile privind prestațiile de asigurări sociale prevăzute mai sus, însoţite de actele doveditoare, se depun de către beneficiari la sediul Casei de pensii sau, după caz, la Camera Notarilor Publici în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea asiguratul sau, după caz, domiciliază solicitantul.
În situația în care cererile sunt depuse la Camera Notarilor Publici, aceastea vor fi însoțite de actele doveditoare în copii legalizate.

**) Asigurații beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la punctul (e) dacă acestea nu se suprapun cu perioadele de contribuție din sistemul propriu și dacă nu au fost valorificate în alte sisteme de pensii, în condițiile reglementărilor proprii ale acestora.

 

Despre noiSuntem aici să vă informăm

Sistemul propriu de pensii

Dreptul la pensiile private, respectiv la ajutoarele financiare, pentru notarii publici şi pentru urmaşii acestora, prevăzute de Legea nr. 36/1995 a notarilor publici...

Citește mai mult!

Perioada de contribuție

Perioada de contribuţie reprezintă intervalul de timp în care asiguraţii au datorat şi au plătit contribuţii la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale...

Citește mai mult!

Declarația de asigurare

În vederea comunicării opțiunii privind venitul lunar asigurat, notarii publici în funcție la data adoptării Regulamentului au obligația să depună declaraţia...

Citește mai mult!

Definiții

În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Citește mai mult!

Perioade asimilate

La acordarea pensiei se valorifică şi perioadele pentru care asigurații nu au datorat și nu au plătit contribuții la sistemul propriu, denumite perioade asimilate...

Citește mai mult!

Pentru noii notari publici

La dobândirea calității de notar public, asigurații, noii notari publici, trebuie să parcurgă următorii pași procedurali pentru a fi luați în evidența Casei de pensii:

Citește mai mult!

Despre sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări socialeCalculul pensiilor

În sistemul propriu, cuantumul pensiilor la data înscrierii la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu acumulat realizat de asigurat în perioada de contribuție, cu valoarea unui punct de pensie.

Punctajul mediu acumulat realizat de asigurat se determină prin împărțirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuție.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției individuale, la venitul de referință, stabilit anual de către Consiliul de Administrație al Casei de pensii.

Venitul de referință se stabilește de către Consiliul de Administrație al Casei de pensii până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul în curs.

Pentru lunile pentru care Consiliul de Administrație al Casei de pensii încă nu a aprobat venitul de referință, se utilizează ultimul venit de referință stabilit.

La calcularea punctajului mediu acumulat și a punctajului lunar se utilizează 6 zecimale.

Valoarea punctului de pensie se stabilește anual prin hotarâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, pe baza propunerii Consiliului de Administrație al Casei de pensii și a ultimului raport actuarial. Cuantumul pensiei calculat conform prevederilor Statutului și Regulamentului se întregește la leu în favoarea asiguratului.

Evoluția valorii punctului de pensie

calcul-pensii

NE PLACE SĂ ASCULTĂMPărerile asiguraților